Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij Mantelzorgplein Almere!

Het Mantelzorgplein Almere is een online platform dat deelnemers en aanbieders in Almere rond het thema mantelzorg bij elkaar brengt. De activiteiten die worden aangeboden op het Mantelzorgplein Almere zijn gericht op het verlichten en versterken van mantelzorgers en het vergroten van kennis over mantelzorg.
Het aanbod wordt aangeboden in Almere aan mantelzorgers uit Almere en aan professionals die in contact komen met mantelzorgers uit Almere
Het platform Mantelzorgplein Almere wordt gefaciliteerd door het Expertisecentrum Mantelzorg Almere, onderdeel van Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA). De VMCA is gevestigd aan de Wagenmakerbaan 43, 1315 BC te Almere. De VMCA is te bereiken op telefoonnummer 036 – 534 14 04, info@mzpa.nl of info@vmca.nl en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41023765.
Kennisgevingen aan Mantelzorgplein (hierna MZPA) kunnen worden gericht aan het adres van de VMCA. Kennisgevingen aan gebruikers van het MZPA zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per gewone dan wel aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang 3 oktober 2017 van toepassing op ieder gebruik van het platform www.mantelzorgpleinalmere.nl (hierna: “het platform”), zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie en is van toepassing op alle diensten die op het platform van MZPA worden aangeboden en op alle overeenkomsten die MZPA aangaat voor het gebruik van het platform en de diensten.
Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. MZPA raadt iedereen die gebruik maakt van het platform of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. MZPA kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

2. Algemene bepalingen gebruik van het platform

2.1. Gebruik website door minderjarigen
De diensten van MZPA zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of wanneer het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

2.2. Wijzigingen van de diensten en het platform
1. MZPA kan het platform of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van het platform en zoekopties, beeldmateriaal te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Tevens kan MZPA te allen tijde de diensten wijzigen of beëindigen. MZPA streeft er naar om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.
2. MZPA kan de gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. MZPA zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen.
3. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de gebruiker na de wijziging opnieuw van het platform van MZPA gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

2.3. Misbruik van het platform en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen van gebruikers afgeschermd door MZPA. Uw reactie op een aanbod en eventuele vervolgberichten tussen de gebruiker en de aanbieder worden via de servers van MZPA verzonden. Het e-mailadres en/of andere contactgegevens van een aanbieder wordt wel bij de aangeboden activiteit geplaatst.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u hiervan via uw emailaccount melding te maken via het emailadres: info@mzpa.nl.
Indien MZPA aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden, dan kan MZPA – indien zij daartoe aanleiding ziet – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. MZPA kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van het platform, bijvoorbeeld indien uw gebruik van het platform het gebruik door andere gebruikers hindert of de goede werking van het platform verstoort:
a. MZPA kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van MZPA of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van een aanbod of reacties; en/of
b. MZPA kan een aanbod verwijderen zonder enige vorm van schadevergoeding.
MZPA kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan MZPA binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

2.4. Websites en diensten van derden
Het platform bevat verwijzingen naar websites en diensten van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink). MZPA heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en kwaliteit van deze websites. Op deze websites gelden de regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten valt dan onder de regels van de desbetreffende dienstverlener.

3. Regels voor het plaatsen van een aanbod

3.1. Doel van het MZPA
Het MZPA is een online platform waarop al het aanbod rond mantelzorg(ondersteuning) in Almere wordt samengebracht. Het betreft aanbod vanuit initiatieven/organisaties/bedrijven uit Almere, voor mantelzorgers en professionals die in contact komen met mantelzorgers.
Het aanbod op het MZPA draagt bij aan:
 (h)erkenning van mantelzorgers
 het vergroten van kennis over mantelzorg(ondersteuning)
 verlichten en versterken van mantelzorgers, zodat zij in balans kunnen mantelzorgen en vitaal blijven
 een goede afstemming en samenwerking tussen formele en informele zorg

MZPA is een platform waar een aanbieder een aanbod kan plaatsen en een gebruiker dit aanbod kan bekijken en zich voor een aangeboden dienst of activiteit kan aanmelden. MZPA is geen partij bij een overeenkomst die tussen een aanbieder en een gebruiker tot stand komt. Aanbieders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

3.2. Het plaatsen van een aanbod
Het is voor zowel een aanbieder als voor een gebruiker niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van een aanbod.

3.2.1. Aanbieder
1. Aanbieders op MZPA zijn professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een aanbod plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit/groep vallen.
2. Indien een aanbieder een aanbod voor mantelzorgers en/of professionals op MZPA wil plaatsen, dan is het vereist een account aan te maken. Zonder account is het niet mogelijk om activiteiten aan te bieden. Na goedkeuring van de registratie ontvangt de aanbieder een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee kan worden ingelogd. Met de inloggegevens kan een persoonlijke profielpagina worden aangemaakt en via deze pagina kan een aanbod worden geplaatst.
3.2.2. Gebruiker
Een gebruiker kan zich als deelnemer inschrijven voor activiteiten. Daarvoor is het hebben van een account niet een vereiste. Wanneer een gebruiker zich registreert dan kan een persoonlijk profiel worden aangemaakt waarop wordt bijhouden aan welke activiteiten is deelgenomen.
3.2.3. Reacties zijn niet bindend
Een aanbieder is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan de aanmelding voor een activiteit. Deze voorwaarden dienen vooraf duidelijk kenbaar gemaakt te worden aan de gebruiker en bevatten onder meer de mogelijkheid tot afmelding aan een activiteit, de eventuele kosten voor deelname en andere van belang zijnde informatie. Een reactie op een aanbod is, voor zover een aanbieder geen voorwaarden stelt, niet bindend. Een aanbieder is niet verplicht een aanmelding te accepteren.
3.3. Algemene regels voor het plaatsen van een aanbod op het platform
Een aanbod dat door een aanbieder op het platform wordt geplaatst, dient aan onderstaande algemene regels te voldoen.
3.3.1. Algemene regels voor het plaatsen van een aanbod
1. Het aanbod dient volgens het format van MZPA te worden gepubliceerd. De aanbieder ontvangt de informatie over het format via zijn account.
2. In iedere advertentie mag per plaatsing maar één concrete dienst of activiteit worden aangeboden of worden gezocht.
3. Elke titel en elke tekst per aanbod dient een omschrijving van het aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
4. Titels en teksten van aanbod dienen alleen in het Nederlands te zijn opgesteld.
5. Ieder aanbod dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.
6. Een aanbod blijft op het platform staan, mits de aanbieder het aanbod niet zelf verwijdert of de termijn van uitvoering is verstreken, mits het doorlopend aan bod betreft.
7. MZPA is gerechtigd –al dan niet in overleg met de aanbieder- gepubliceerde aanbod-teksten aan te passen en/of aanbod naar passendere rubrieken te verplaatsen.
8. MZPA bewaart gegevens van een aanbod na het verwijderen van het aanbod.
3.3.2. Advertentie inhoud die niet is toegestaan
Wanneer een aanbod wordt geplaatst dan behoudt MZPA het recht om het aanbod en eventuele verwijzingen naar andere websites te beoordelen voordat het aanbod op het platform zichtbaar is. MZPA kan weigeren een aanbod te plaatsen of er voor kiezen aanbod te verwijderen, in ieder geval wanneer (een van) de hierna vermelde inhoud is geconstateerd.
1. De titel en de tekst van een aanbod mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het aanbod op een juiste en heldere wijze te beschrijven.
2. Een aanbod mag in geen geval discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
3. Het is niet toegestaan een aanbod te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
4. Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen die geen relatie hebben met mantelzorg.
5. Wanneer het aanbod niet gericht is op mantelzorgers en/of professionals die in contact komen met mantelzorgers.
6. Het is niet toegestaan om foto’s bij een aanbod te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
7. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
8. Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

4. Beperking aansprakelijkheid MZPA

4.1. Uitsluiting aansprakelijkheid
MZPA sluit voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

1. gebruik van de diensten geplaatst op MZPA;
2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het platform of delen daarvan;
3. onjuiste informatie op het platform;
4. afname van diensten van derden of gebruik van betaalde diensten via het platform; of
5. wijzigingen in de diensten van MZPA of wijzigingen in of op het platform.

4.2. MZPA geeft geen garanties
1. MZPA kan niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kan MZPA niet garanderen dat het platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het platform of delen daarvan kan worden verkregen.
2. Alle informatie en getallen op het platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
3. Aanbieders, deelnemers en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een aanbod op het platform plaatsen of reageren op een aanbod.
4. MZPA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud van een aanbod, de veiligheid of de rechtmatigheid van de aangeboden producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van aanbieders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. MZPA geeft hierover geen garantie.
5. MZPA kan niet garanderen dat de producten of diensten die door aanbieders op het platform worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

4.3. Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid MZPA
Iedere gebruiker vrijwaart MZPA voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
I. het aangaan van een overeenkomst op basis van aanbod,
II. het gebruik van via het platform aangeboden diensten en activiteiten
III. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) aanbod en/of de geleverde dienst of activiteit

5. Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over het MZPA, dan kunt u deze richten aan de Voorzitter Klachtencommissie VMCA, Wagenmakerbaan 43, 1315 BC Almere. Het MZPA sluit zich aan bij de klachtenregeling van de VMCA die te raadplegen is via www.vmca.nl (zoek op klachtenregeling). In deze regeling is opgenomen wat de procedure is voor de klachtenbehandeling. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. MZPA streeft er naar binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zult u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een bericht ontvangen over een indicatie van de termijn van beantwoording.

6. Overige bepalingen

Indien MZPA een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat het MZPA afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door MZPA zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet.